Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie w celach
  informacyjnych i marketingowych na potrzeby sklepu internetowego, oraz
  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997r. (Dz. U. nr
  133 poz. 883).
 2. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom oprócz wymaganych do prawidłowej realizacji zamówień:
  Poczcie Polskiej, serwisowi hostingowemu, księgowości.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”):

 1. administratorem danych osobowych Klienta związanych z zakupem produktów ze strony wieczniemloda.com jest wieczniemloda.com z siedzibą w Izbicy Kujawskiej, adres: ul. Narutowicza 34, 87-865 Izbica Kujawska, NIP:889-289-93-42, REGON:340785420, adres e-mail: kontakt@wieczniemloda.com (dalej „Administrator”);
 2. dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy sprzedaży produktów),
  2. prawidłowego realizowania zamówień złożonych na stronie sklepu internetowego wieczniemloda.com, przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
 3. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, Poczta Polska – jedynie w celu prawidłowej realizacji zamówień).
 4. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały sprzedaży,
 5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Administratora, przysługują im określone uprawnienia:
  1. Klient ma prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Klienta przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu).
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) Klient ma prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach Klient może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Klient został poinformowany; kiedy Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu prowadzenia działań sprzedażowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”.
  5. Dane osobowe będą przechowywane u Administratora do momentu, w którym nie otrzymamy od Klienta informacji, aby Administrator zaprzestał je przetwarzać.
  6.  aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Klienta o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  7. jeśli Klient uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania, Klient może także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.

Podanie przez Klienta danych osobowych (adresu, e-mail, kontaktowego numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktów ze strony wieczniemloda.com z Administratorem. Klient jest zobowiązany do ich podania w celu poprawnej realizacji zamówienia, a konsekwencją niepodania danych kontaktowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

Wniosek o informacje o użytkowniku:

  Poniżej możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych zebranych przez tę stronę w wiadomości e-mail.

  Zapomnij dane użytkownika

   Poniżej możesz przeglądać usługi, które zbierają twoje dane osobowe na tej stronie. Sprawdź usługi, o których chcesz zapomnieć. Spowoduje to wysłanie żądania do administratora strony. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.

   Korekta danych

    Poniżej możesz zgłosić zmianę swoich danych osobowych. Spowoduje to wysłanie żądania do administratora strony. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.


    0
     0
     TWOJE ZAMÓWIENIE